Tal dia com avui…

de 1812 s’oferia com a professor d’esgrima: “D. Manuel Castellanos y Mesa, maestro titular por S.M. en la destreza de las armas, y maestro que fue en el real seminario de Nobles de la villa y corte de Madrid. Este profesor sabe manejar toda especie de arma blanca; florete á la española, á la italiana,

Jaume Ponç, mestre d’esgrima

Apareix citat de diverses maneres –Jacobus Pons, Jayme Pons, Jaime Ponz– Fins i tot, alguns autors l’anomenen Joan o Juan, en castellà. En tot cas, sabem d’ell que fou autor d’un tractat d’esgrima donat a conèixer a Perpinyà el 1474 i que molt possiblement fos mallorquí, d’on segur provenia. El títol de l’obra seria La