Ufologia i esport

Tots hem sentit a parlar d’Objectes Volants no Idenfiticats (Ovni), en la seva denominació anglesa UFO (Unidentified Flying Object), i més concretament dels Flying Saucers, plats o platets volants. L’àmbit de la ufologia, sol situar la primera referència d’aquest últim terme el 24 de juny de 1947, quan el pilot privat Kenneth Arnold descrivia a